Forskningsprojekt


Aktuella forskningsprojekt


Pedagogik i förskolan och dess betydelse för arbetsmiljö och hälsa

Projektet kommer att pågå mellan hösten 2015 och hösten 2017 och kommer att genomföras på privata och kommunala förskolor i Göteborg, Stockholm, Örnsköldsvik och Östersund, Medverkar gör även docent Greg Neely, Institutionen för psykologi samt docent Carina Hjelmer, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Tillsammans ska de undersöka vilka skillnader det finns vad gäller buller och stressrelaterad ohälsa bland 16 förskolor med olika pedagogiska inriktningar och mäta effekterna för de anställda.


Tidigare forskning visar att värsta bullret och stressen uppstår när barnen själva väljer aktiviteter utan styrning ifrån en pedagog. Därför är det ofta önskvärt att de anställda kan kontrollera och styra pedagogiska aktiviteter, samtidigt som man tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att utforska.


Studien kommer främst att handla om förskolornas pedagogiska upplägg och hur de valt att organisera sitt arbete. Gemensamt för alla förskolor är att de måste följa skollagen, men vägen att nå målen kan se olika ut.


Målet är att hitta goda exempel och vägar att gå som gör att personalen stressar mindre och får en drägligare ljudmiljö vilket i sin tur leder till att de kan göra att ett bättre arbete.


Projektet kommer starta i september 2015 och pågå under 2 år. Projektet finansieras av AFA Försäkring.


http://www.mynewsdesk.com/se/afaforsakring/pressreleases/paaverkar-pedagogiken-hur-stressigt-och-bullrigt-det-aer-i-foerskolan-1147915Hörselstatus och upplevelse av buller i förskolan.

Med antagandet om att barn är känsligare för bullerexponering än vuxna är det av stor vikt att undersöka hur barnen upplever ljudmiljön i förskolan och om denna upplevelse skiljer sig åt mellan barn som har eller inte har en hörselproblematik. Att långvarigt vistas i bullriga miljöer har dessutom visat sig resultera i ökad trötthet, utmattning och stressrelaterade besvär.


Det är angeläget att undersöka hur barn upplever ljudmiljön i förskolan och hur den påverkar dem i form av trötthet och stress. Det är även ytterst angeläget att undersöka huruvida barn med en hörselproblematik är mer känsliga än normalhörande barn. Det kan antas att barn med hörselproblematik, precis som vuxna, upplever en dålig ljudmiljö som mer ansträngande än normalhörande. Eftersom barnen inte omfattas av arbetsmiljölagstiftningen har möjligheterna visat sig små att erhålla forskningsfinansiering för att undersöka hur barnen upplever och påverkas i förskolemiljön.


Syftet är att undersöka om det föreligger några skillnader vad gäller upplevd trötthet och stress efter avslutad dag i förskolan mellan normalhörande barn och barn med hörselproblematik.


Vidare är syftet att undersöka huruvida ljudmiljön skiljer sig åt mellan olika avdelningar beroende på om avdelningen (1) enbart har normalhörande barn, (2) har både normalhörande barn och barn med hörselproblematik, samt (3) avdelningen enbart har barn med hörselproblematik.


Projektet förväntas ge svar på viktiga frågor såsom:


-Är barn med hörselproblematik mer trötta jämfört med normalhörande barn efter vistelse i förskolan?


-Är barn med hörselproblematik mer stressade jämfört med normalhörande barn efter vistelse i förskolan?


-Lyckas man bättre med att skapa en god ljudmiljö i förskolor där barn med hörselproblematik vistas?


-Finns det ett samband mellan ljudnivån vid avdelningarna och barnens skattade stress och trötthet?


Projekledare är Fil dr. Fredrik Sjödn


Projeket finansieras av Hörselforskningsfonden och beräknas genomföras under början av 2017med avrapportering under slutet av 2017.Akustik i förskolan - en interventionsstudie

Syftet med studien är att undersöka ljudmiljönsamt subjektiva upplevelser av ljudmiljön föreoch efter utbyte av befintligt äldre akustiktak.


Viktiga frågeställningar är:Vilka skillnader finns det före och efter utbytet av akustiktaket vad gäller ljudmiljön i form av exempelvish ögsta ljudnivåer, mest förekommande ljudnivåer, rumsreflexer m.m? Vilka skillnader finns det före och efter utbytet av akustiktaket vad gällerpersonalens subjektiva upplevelser vad gäller upplevd ljudmiljö, stress och trötthet?


Projektet kommer att genomföras under 2017.


Projektledare är Fil dr. Fredrik Sjödin.Avslutade forskningsprojekt

Höga ljudnivåer från leksaker - om ohälsa och åtgärder inom förskolan

Den höga ljudnivån på förskolor är ett problem för personal och barn. Många leksaker utgör en risk för hörselproblem. Projektet undersöker vilka som är de mest högljudda leksakerna. Forskarna genomför mätningar av ljudnivåer och enkäter med personalen före och efter att de mest bullriga leksakerna bytts ut. Projektet ger därmed kunskap om vilka leksaker som är mest riskabla. Detta kan leda till att förskolemiljön blir säkrare.

 

Syftet är att kunna bidra till en lugnare arbets- och skolmiljö och minimera risker för hörselskador och annan bullerrelaterad ohälsa. Målet är att förbättra förskolemiljön för både vuxna och barn genom att göra den säkrare och lugnare.


Ett tiotal förskolor deltar i projektet. Baserat på personalens upplevelser och mätningar tar forskarna fram de tio mest högljudda leksakerna på varje skola. Leksaker som kan innebära risker för hörseln byts ut mot andra leksaker. Personalen besvarar enkäter kring problem med leksakerna och arbetsmiljön. Projektet jämför personalens upplevelser av arbetsplatsen före och efter utbytet av de högljudda leksakerna.


Studien väntas ge kunskap om vilka som är de mest riskfyllda leksakerna och ge underlag för förebyggande åtgärder. Målet är att bidra med kunskap för att undvika hörselskador och annan bullerrelaterad ohälsa hos barn och personal på förskolor. Resultatet sprids bland annat genom vetenskaplig publicering och seminarier.


Projektledare är Fil dr. Fredrik Sjödin. Forskargruppen består även av  docent Greg Neely och professor emeritus Ulf Landström samt forskningsingenjör Lennart Lindberg.


Projektet är tvåårigt och finansieras av AFA Försäkring.


Arbetsbelastning och stress inom förskolan - om ohälsa och relation till arbete och miljö

Syftet med projektet var att besvara ett antal frågeställningar kring arbetslivshälsa inom pedagogiska arbeten för att kunna förbättra arbetsmiljön inom den branschen. Studien skulle ta fram information om hur förskolepersonalens stressnivå påverkas av olika arbetsförhållanden. Den kunskapen gör det möjligt att ta fram åtgärder mot den stressrelaterade ohälsan.


Forskarna gjorde enkätundersökningar och provtagningar av stresshormonet kortisol vid sex förskoleavdelningar med hög stress och sex stycken med lägre stress. Kortisol mättes vid uppvaknandet, en timme senare, på förmiddagen och på kvällen. Belastningar i arbetet, till exempel krav och kontroll, mättes med standardiserade formulär.


Projektet var ettårigt och finansierades av AFA Försäkring.


Projektledare var professor Ulf Landström. Forskningsgruppen bestod även av professor Anders Kjellberg, professor Anders Knutsson, doktorand Fredrik Sjödin och forskningsingenjör Lennart Lindberg.


För att ta del av resultaten ifrån denna forskningstudie klicka på publikationer i menyn överst.Buller i förskolan - ohälsa och preventiva insatser

Projektet undersökte sambandet mellan buller och ohälsa i förskolan. Dessutom utvärderade och undersöktes olika praktiskt genomförbara insatser och åtgärder.


Ljudmätningar genomfördes samtidigt som andra fysiska och psykosociala faktorer som kan spela in för arbetsmiljöproblemen i förskolan mättes. Ljudmätningarna kombineras med utvärderingar av personalens hälsa. Hälsoutvärderingar gjordes före och efter att olika åtgärder satts in vid respektive förskola. Projektet genomfördes i samarbete med sjutton förskolor i Umeå kommun. All medverkande personal bar en så kallade ljdudosimeter-mätare. Hälsoundersökningarna gjordes med hjälp av frågeformulär om stress, utbrändhetssymptom, välmående med mera samt med hjälp av sömndagböcker, prover på stresshormon och så vidare. Dessutom svarade personalen på frågor om ljuskänslighet och deras hörsel undersöktes..

Projektet  förväntas ge nya kunskaper om orsakerna till ohälsa inom förskolan. Mycket lite forskning har genomförts tidigare inom det området. Projektet väntades även få praktisk betydelse för utvecklingsarbetet inom förskolan.


Projektet var treårigt och finansierades av AFA Försäkring.


Projektledare var professor Anders Kjellberg. Forskningsgruppen bestod även av professor Ulf Landström, professor Anders Knutsson, doktorand Fredrik Sjödin och forskningsingenjör Lennart Lindberg.


För att ta del av resultaten ifrån denna forskningstudie klicka på publikationer i menyn överst.


Copyright © All Rights Reserved